De Schakel Logo
 

Vereniging

 

Welkom op de informatiepagina van het bestuur.

 “C.B.S. De Schakel” wordt bestuurd door de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs en vierde in 2007 met trots haar 100-jarig bestaan. De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen, de Bijbel als Gods woord. Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, willen wij van harte uitnodigen lid te worden. Dankzij de kleinschaligheid is de betrokkenheid zeer groot en zijn de communicatielijnen kort.

 
 Een zevental vrijwilligers, ouders van (oud)leerlingen vormen samen het bestuur. Het bestuur bestaat uit een intern toezichthoudend deel en een uitvoerend deel (Dagelijks Bestuur). De taken van de toezichthouders staan omschreven in de gedragscode “Code Goed Bestuur” gericht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. Denk hierbij aan onder andere: toezicht en goedkeuring van begroting en jaarrekening, het jaarverslag, de kwaliteit van het onderwijs, aanwijzen accountant, toezicht op integer bestuur, etc. Het bestuur vergadert één keer per maand.
 
In het Intern Toezichthoudend Bestuur zitten: 
 
Johanneke Hagendoorn (voorzitter) 
Robert Olsman
André van de Poll
 
 
In het Dagelijks Bestuur zitten:
 
Cindy te Velthuis (secretaris)
Tom van Veldhuisen (penningmeester)
Jolande Bloemendal (personeel/arbozaken)
Linda Jaspers (intern toezicht)
 
 De bestuursleden behartigen in nauw overleg met de directeur de zaken van de school en geven jaarlijks tijdens de ouderavond/ledenvergadering een toelichting op het door haar gevoerde beleid. Bij de uitnodiging zit een verslag van het bestuurswerk van het afgelopen jaar en eventueel een vooruitblik op de plannen voor het komende jaar. Onderdeel hiervan is vanzelfsprekend ook de financiële stand van zaken.
 
 Willen leden van de vereniging een specifieke kwestie bespreken met het bestuur, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met één van de bestuursleden.