De Schakel Logo
 

Medezeggenschapsraad

 

Welkom op de informatiepagina van de MR.

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een plezierig opvoedingsklimaat. Leerkrachten, directie en bestuur zijn samen verantwoordelijk om daaraan zo goed mogelijk tegemoet te komen. De Medezeggenschapsraad (MR) functioneert als de zgn. “vinger aan de pols” en geeft advies met betrekking tot het te voeren beleid. 

De MR vergadert 5 keer per jaar, waarvan twee keer samen met het bestuur. Er is een goede en open relatie met het bestuur van de school, waarin constructief onderling overleg plaatsvindt. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Jaarlijks doet de MR verslag van haar werkzaamheden in de ouderavond/ledenvergadering.
 
De MR functioneert als klankbord voor het bestuur, ouders en directie en personeel. Tijdens de MR-vergaderingen worden verschillende zaken rondom school besproken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het formatieplan, de ontwikkelingen rondom ‘Passend Onderwijs’ en alles wat op dit moment speelt rondom de kleine scholen. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
 
De MR heeft samen met het bestuur een privacy-reglement voor de Schakel beschreven. Daarnaast hebben we het SOP (School Ontwikkel Plan) besproken in de vergadering. Tijdens de gezamenlijke vergadering met het bestuur is gesproken over de profilering van de Schakel; wat zijn onze sterke punten en waar zijn we als ouders, bestuur, MR en team trots op. Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Mariska Koppelman als MR-lid. Zij is 8 jaar actief geweest als MR-lid en secretaresse namens de ouders. Voor haar in de plaats zal Chantal ter Wijlen de MR komen versterken. 
 
Als er behoefte is organiseren we een ouderavond of cursus, eventueel samen met het team. In het verleden werd er een drukbezochte ouderavond georganiseerd over Sociale Media.
 
Als u vragen, opmerkingen, tips e.d. heeft, kunt u altijd iemand van de MR aanspreken.
 
Een leuke link voor ouders is de site van Ouders van Waarde: www.ouders.net
 

 

De MR bestaat uit 


Fenna Welink (leerkracht)

Sandra Kempenaar (voorzitter/leerkracht)

Chantal ter Wijlen (secretaresse/ouder) 
 
Thalita Breukelman (ouder)